Kilise Kapı, Kongre Meydanı’nda bulunan yapı, ilk olarak 1867 yılında yapılmış, 1870’lerde Ermeni Mektebi olarak kullanılmış, daha sonrada Sanat Okulu haline dönüştürülmüştür. Erzurum Kongresi’nin toplandığı bina olarak tanınan bu bina, 1925 yılındaki yangında tahrip olmuştur. Bina onarılarak günümüzde Kongre Müzesi olarak kullanılmaktadır. U şeklinde bir plana sahip olan yapı, bodrumDEVAMI

Hastaneler Caddesi Erzurum Lisesi karşısında bulunan ve 9. Kolordu İç Tedarik Bölge Başkanlığı olarak kullanılan binanın kesin yapılış tarihi bilinmemektedir. Binanın batı cephesinde bulunan giriş kapısı üzerinde bulunan Sultan Abdülmecid’e (1839-1861) ait tuğradan, 1854 Kırım Savaşı’nı müteakiben, 1860’lı yıllara kadar yapılmış olduğu anlaşılmaktadır. Dikdörtgen alan üzerine oturtulan yapı tek katlıdır.DEVAMI

Dönemin Erzurum Belediye Başkanı Şerif Efendinin gayretleri ile halktan toplanan paralarla 1902 yılında yapımına başlanmış olan bina 1903 yılında tamamlanmıştır. Hastane binası, kuzey-güney doğrultusunda, enine dikdörtgen planlıdır. Bodrum kat üzerine iki katlı olarak inşa edilen binanın girişi batı cephesindedir. Bina, değişi olarak yerleştirilmiş iki renkli düzgün kesme taş malzeme ileDEVAMI

Çifte Minareli Medresenin güney batısında, Taş Ambarların doğusunda bulunan bina, 1889 yılında Erzurum Mülkiyesi olarak hizmete girmiştir. Daha sonra Erzurum Sultanisi ve Erzurum Lisesi adı ile faaliyet göstermiştir. 1957-1958 yıllarında Atatürk Üniversitesine tahsis edilen bina 1959 yılında Şair Nefi İlköğretim Okulu olarak kullanılmaktadır. Bibliyografya H.Gündoğdu, Erzurum ve Çevresindeki Tarihi KalıntılarDEVAMI

Erzurum evleri tamamen iklime bağlı geleneksel yapı tiplerinden oluşmaktadır.  Erzurum’da iki katlı, kalın duvarlı, ahşap kirişlemeli , alt katta kapalı veya az açıklıklı ahır-merek, mutfak (tandır başı), iç avlu gibi unsurların zenginleştirilmiş bir düzenleme ortaya koyar. Bunun üzerinde açıklığı fazla baş oda, buna bağlı olarak da diğer odalar sıralanır. OdalarınDEVAMI

(Yusuf Ziya Paşa Köşkü) Erzurum Yukarı Köşk Mahallesi Köşk Camii yanında bulunan Nüzhet-ül Hazra köşkü eski Erzurum evlerine güzel bir örnektir.  Köşk, tarihi kaynaklarda Nüzhet-ül Hazra  (gezilip safa bulunacak, gönül açılacak yer) şeklinde geçmektedir.  Bu köşkün bahçesine de (yeşil cennet ) anlamına gelen Ravzat-ül Hazra denilirdi.     Yapım kitabesi olmayan buDEVAMI

Fizyo Babanın Evi: Erzurum Murat Paşa Mahallesi Erzincan Kapı Semti Yenikapı Caddesi üzerindedir. 1903 yılında Hacı Bekirzade Ağa Efendi tarafından yaptırılmıştır.  Tek katlı, düz damlı, ön cephesi bitkisel motifli yüksek kabartma taş işçiliği ile yapılmıştır. Ev sağlam ve kullanılmaktadır.DEVAMI

Kullebi Akif Ağa Evi :Erzurum Tebriz Kapı semti, Rabia Hatun Mahallesi Palandöken Caddesi üzerindedir. Halk arasında “Kullebilerin Evi” diye tanınmaktadır.  1909 yılında inşa edilmiş,  İki katlı geleneksel Erzurum evlerinden olup, sağlam ve kullanılmaktadır.DEVAMI

Erzurum Lala Paşa Mah. Esat Paşa Camii yanında, menderes caddesi üzerindedir. H.1321/M. 1905 yılında yapılmış olan konak tipindeki bina Erzurum’a hakim bir tepede bulunduğundan, restore edilerek hizmete sunulmuştur.ÜDEVAMI

Erzurum Camii Kebir Mahallesinde bulunmaktadır. 1876 yılında Konak tipinde yapılan bu yapı sağlam ve kullanılmaktadır. H. Karpuz, Erzurum Evleri – 1993DEVAMI

Erzurum’da günümüze ulaşan yedi tarihi han Osmanlı dönemine aittir. Bu hanların ikisinin üzerinde kitabe vardır, diğerlerinin üzerinde kitabe bulunmamaktadır. Rüstem Paşa Kervansarayının üzerinde yer alan kitabede yaptıranı ve yapılış tarihi, Kamburoğlu Hanının üzerindeki kitabede ise sadece yapılış tarihi bulunmaktadır. Hanların üçü açık avlulu, dördü kapalı avluludur. Hanların altısı tek katlıDEVAMI

Erzurum Gölbaşı semtinde, Köse Ömer Ağa Mahallesinde, Nazik Çarşının orta kısımlarında bulunmaktadır. Hanın kitabesi yoktur. XVIII. yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir. Han çevresindeki yoğun yapılaşmadan dolayı düzensiz bir şema yansıtmaktadır. Hanın doğuya açılan cadde üzerindeki girişi kesme taş malzemeden olup basık kemerli geniş bir kapı açıklığına sahiptir.  Han iç avlu veDEVAMI

Erzurum Gölbaşı semti Abdurrahman Ağa Mah. Gümrük Camii güneyinde yer almaktadır. Han Erzurum’un doğusundan şehre inen ve İran üzerinden İpek Yolu’nu takip ederek gelen kervanların şehre girmeden önceki ilk uğrak yeri ve gümrük işlemlerinin de gerçekleştirildiği mekândır.  Hanın H.1139/M.1726 yılında Derviş İbrahim Ağa tarafından yaptırıldığı ve batısındaki hamamla birlikte GümrükDEVAMI

Erzurum Hacılar Hanı XIX. Yüzyılda Hacı Abdurrahman tarafından yaptırılmıştır. Kitabesi yoktur. Han, 15.00 x 36.00 m. boyutlarındaki açık dikdörtgen avlu etrafında sıralanan 24 odadan oluşmaktadır. Avluyu yirmi dikdörtgen ayakla taşınan revak çevreler. Revakların gerisinde beşik tonozla örtülü odalar yer almaktadır. Revaklar avluya basık yuvarlak kemerle açılmaktadır. Odaların ön kısımlarındaki revaklarDEVAMI

Erzurum Habib Baba Caddesi, Hacılar Hanının karşısındadır. Kitabesi bulunmayan yapı, yapım özellikleri dikkate alındığında XIX. Yüzyıla tarihlenebilir.  Hanın girişi batıya açılmaktadır. Hanın girişi de ve bu cephedeki hana ait bölümler de özelliğini tamamen yitirmiştir. Girişten dar bir koridorla ulaşılan hanın asıl mekanı dikdörtgen bir hol niteliğindedir. Holün kuzey kesiminde yerDEVAMI

Erzurum  Yeğen Ağa  Mahallesi, Gölbaşı Caddesi üzerindedir. Kamburoğlu Hanı tarihe şahitlik eden bir handır. Ticaretin canlı olduğu dönemlerde kervanların konakladığı önemli hanlardan biridir.   Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde 2152 numaralı defterin 67.sahifesinde Esas 4/2957 sayılı 3 Cemaziyelahır 1034 tarihli “ Erzurum’da Gümrük Emini Osman Ağa ibnil merhum Elhac Ömer Ağa vakfiyesinde”  ErzurumDEVAMI

(Taş Han) Erzurum Menderes Caddesi üzerindedir. Rüstem Paşa Kervansarayı veya Taş Han diye bilinen han, Erzurum’un en tanınmış yapılarından ve Osmanlı döneminin Erzurum’da yapılan ilk eserlerinden biridir. Yolcuların ve hayvanlarının gece ve gündüz, her çeşit ihtiyaçlarına cevap verebilmek için yapılmış olan bu mimari abide bir han, bir kervansaraydır. Rüstem PaşaDEVAMI

Erzurum Yukarı Mumcu Mahallesi Çaykara Caddesi, Çaykara Sokak adresinde bulunan bina, XIX. Yüzyılın sonlarında Erzurumlu bir zengin tarafından konak olarak yaptırılmıştır.  1915-1916 yılları arasında dokuz ay Alman Konsolosluğu olarak kullanılan konak, 12 Mart 1918 tarihinde Erzurum kurtuluşunu müteakip,  Erzurum Valisi Mahir Akkaya 3 Temmuz 1919 tarihine kadar burada oturmuş, onunDEVAMI

Yakutiye Medresesi 29 Ekim 1994 tarihinde Erzurum Müze Müdürlüğüne bağlı  Türk İslam Eserleri müzesi olarak ziyarete açılmıştır. Müzede ; Kadın Takıları ve Giysileri, Savaş Aletleri,   Erkek Takı ve Keyif Eserleri,  Madeni eserler,  Dokumacılık, Halı ve Kilim, El Yazması eserler, Tarikat ve Tartı Aletleri, Selçuklu Seramikleri, Oltutaşı, Sikke olmak üzere 11DEVAMI

Erzurum’da ondört tarihi hamam bulunmaktadır. Bunların tamamı  XVI. – XVIII. Yüzyıllardan kalan hamamlardır.  Osmanlı Döneminde yapılmıştır. Hamamların üzerinde, biri dışında, kitabe bulunmamaktadır. Bu eserleri kim ve ne zaman yaptırdığı bilinmemektedir. Sadece Saray Hamamının üzerinde yer alan kitabede hamamı yaptıran ve yapılış tarihi yazılmıştır.  Hamamların tamamı klasik Türk hamamları özelliklerini yansıtmaktaDEVAMI