SADIK ERZURUMİ

(ö.1794)  (ŞEYH)

Şeyh Sadık Erzurumî’nin  ailesi hakkında bir bilgi sahibi değiliz. Erzurum medreselerinde okumuş, orta yaşlarda Nakşi tarikatına girerek zamanını ibadet ve tâatle geçirmiştir. H.1192 (M.1778) yılında Erzurum’dan İstanbul’a gelmiş, Üsküdar’da Nuh Kuyusu civarında bulunan tekkede postnişin olarak irşad görevini devam ettirmiştir.

Şeyh Sadık Erzurumî, H.1209 M.1794 senesinde vefat etmiş, tekkenin haziresine defnedilmiştir.

Şeyh Sadık Erzurumî’nin yayınlanmış eserlerinin isimleri;

Risâle-i Mergûbe,

Risâle-i Terbiyenâme,

Risâle-i Mârifetü’n-Nefs,

Risale-i Mahbûp,

Hakika-tü’l-Yakîn

Bibliyografya

Mehmet Nusret, Erzurum Tarihçesi ( Yayına hazırlayan A.Fidan)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir