ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ve buna dayanılarak hazırlanan talimâtnâmelerle, Osmanlı Devletinde büyük şehirler başta olmak üzere Belediye teşkilatları kurulmaya başlanmıştır. Bu nizamnameye istinaden Erzurum’da Vilayet teşkilatı kurulması, Mehmet Emin Muhlis Paşa’nın valiliği döneminde, Eylül 1866’da gerçekleşmiştir.

1867’de vilayet belediye meclislerinin kuruluş ve görevleri hakkında hazırlanan talimata göre, belediye meclisleri bir reis ve altı azadan oluşacaktı. Meclisin reisi ise atanmış bir kişi olacaktı. Erzurum’un resmi vilayet gazetesi Envâr-ı Şarkiye’nin 11 Şubat 1870 tarihli nüshasında “Erzurum beledi meclisi riyâseti Rumeli Beylerbeyiliği pâyelülerinden Saadetlü Resul Paşa Hazretleri’ne, İspir Kaymakamlığı meclis-i mezkûr reis-i sâbıka Timur Ağa’ya ihâle kılınmıştır.”haberi vardır. Bu haberden anlaşıldığı kadarıyla Erzurum Belediye Reisinin 1867-1870 döneminde Timur Ağa olduğu, bu zatın İspir Kaymakamlığına tayini ile 1870 yılında Resul Paşanın Erzurum Belediye Reisliğine getirilmiştir. Bu haberden hareketle Erzurum Belediyesinin1867 yılında kurulduğu söylenebilir. 23 Eylül 1293 (1877) tarihli “Dersaade ve Vilayet Beledi Kanunu” ile Erzurum Belediyesi kamu tüzel kuruluşu hüviyetini kazanmıştır. 1864 Vilayet Nizamnamesi ile 1877 Belediye Kanunu’nun kabulu arasında geçen dönem, bir deneme ve geçiş süresi olmuştur. Çünkü bu dönemde belediye başkanlığı yapmış olan şahıslar, belediye meclis üyesi olmadıkları halde, mülki amirler tarafından bu makama getirilmişlerdir. Birinci Cihan savaşı başladığında Erzurum Belediyesi 1915 ortalarından 1.Ocak.1916 tarihine kadar Askeri makamlarca işbaşına getirilen Kurmay Albay Refik Bey tarafından yönetilmiştir. Rus işgali sırasında bu görevde Cimilli Ahmet Rüşdü Efendi bulunuyordu.

Ruslar Erzurum’u işgal ettikten sonra şehirde yeni bir idari yapılanmaya gittiler. Erzurum Belediye teşkilatını da yeniden düzenleyerek Mehmed Ali Paşayı Belediye Başkanlığına getirdiler. Ruslarla iyi bir ilişki kuran Mehmed Ali Paşa, Erzurum halkının bu zor günlerinde elinden gelen her şeyi yapmıştır. Ermenilerin sürekli şikayeti üzerine 1917 yılı ortalarında görevden alınan Mehmed Ali Paşa  ailesiyle birlikte Rusya’ya sürüldü. Bu defa Belediye Başkanlığına Yazıcıoğlu Hakkı Paşa getirildi ve bu görevde üç ay kaldı. Ermenilerin sürekli şikayeti devam edince bir Rus olan Stavrofsky  Belediye Başkanlığı görevine getirilmiş ve yardımcılığını tercümanı Ahiskalı Ali Pepenof yapmıştır. Bilindiği gibi Ruslar Erzurum’dan ayrılırken Antranik liderliğinde şehre gelen Ermeniler yönetimi tamamen ele geçirmişlerdir.

Erzurum’un düşman işgalinden kurtulması ile Kâzım Karabekir Paşanın emrindeki subaylardan Recep (Peker) geçici olarak Erzurum Belediye Başkanlığına getirildi. Akabinde belediye işlerinin yürütülmesine Zakir (Gürbüz) Bey memur edilmiş ve 1921 yılına kadar Belediye Başkanlığı yapmıştır.  

Kuruluşundan itibaren Erzurum Belediye Başkanları:

  1. Timur Ağa            1867 – 1870 ve 1876- 1877
  2. Resul Şakir Paşa   1870 – 1876
  3. Alaybeyi Sarıgümrükçüoğlu Osman Bey 1878-1880
  4. Osman Saib Bey     1880-1889

5-  Abdulvahit Paşa       1889-1892

6-  Maksut Bey oğlu Şükrü Bey 1892-1899

7-  Yavilizade Abdulhamit Bey 1899-1900

8-  Şerif Yusuf (Soylu) Bey       1901-1906 ve 1907-1910

9-  Şevket Efendi 1906-1907

10-Abdulvahit Paşaoğlu Galib Bey 1911-1914

11-Namık Efendizade Rıza 1914-1915

12-Korukçuzade Ahmet Rıza 1915  (4 ay)

13-Kurmay Albay Refik Bey  1915 (4 ay)

14-Cimilli Ahmet Rüştü Efendi 1915-1916 (3 ay)

15-Mehmed Ali Paşa       1916-1917

16-Yazıcıoğlu Hakkı Paşa 1917 (3 ay)

17- Stavrofsky (Rus)          1917 (3 ay)

18- Recep(Peker) Bey        1918 (3 ay)

19- Gençağazade Zakir (Gürbüz) bey 1918 -1921 ve 1927-1928

20- Korukçuoğlu Nafiz (Dumlu) bey 1921-1926

21- Müştak Bey         1928-1930

22- Hafızzade Seyfullah Topdağı   1930- 1932

23- Durak Sakarya     1932- 1935

24- Kitapcızade Salim Altuğ      1935- 1937

25- Şevket Arı          1937- 1939 ve 1950-1951

26- Mesut Çankaya   1939 –  1945

27- Kâzım Yurdalan   1945- 1950

28- Lütfü Yalım         1951-1953

29- Samih Korukçu    1953-1955

30- Edip Somunoğlu  1955-1960

31- Hilmi Nalbantoğlu 1964-1968

32- Selahattin Ozan      1968-1973

33- Orhan Şerifsoy       1973-1977

34- Nihat Kitapçı          1977-1984

35- Necati Güllülü        1984-1989

36- Mehmet Ali Ünal   1989-1994

37- Ersan Gemalmaz    1994-1999

38- Mahmut Uykusuz   1999-2004

39- Ahmet Küçükler     2004-2009 ve 2009-2014

40-Mehmet Sekmen    2014-2019 ve 2019-

Bibliyografi

Murat Küçükuğurlu, Erzurum Belediyesi Tarihi-1 ve 2

Muammer Çelik, Erzurum Kitabı

Enver Konukçu, Selçukludan Cumhuriyete Erzurum Tarihi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir