Mükerrem (Keleş) Şehitoğlu, 1950 Rize doğumlu olup İspir’li Halil Keleş bey ve  Güleser Keleş hanımın kızlarıdır. İlk ve orta öğrenimini İspir’de tamamladı. Erzurum Nenehatun Kız İlk Öğretmen Okulu’nu bitirdi. Öğretmen olarak Sakarya ili, Akyazı ilçesi, Teketaban köyünde ve  Bursa merkez Fevzi Çakmak ve İhsan Dikmen ilkokullarında çalıştıktan sonra emekli oldu.DEVAMI

Mehmet Toygar Özdemir 1964 yılında Erzurum – Narman ilçesi Toygarlı köyünde doğdu. Erzurum 12 Mart İlkokulu/ Cemal Gürsel İlkokulu, 23 Temmuz Ortaokulu ve Erzurum Lisesi’nde okudu. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fak Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Yurdun çeşitli bölgelerinde öğretmen olarak çalıştı. 2015 yılında kendi isteği ile emekli oldu.DEVAMI

Muhammed Çelik, 1887 yılında İspir İlçesi Düzköy’de (Cenker) doğdu. Babası Hacı Hüseyin Efendidir. Babası ile birlikte Erzurum’a gelerek Gümrük Medresesinde öğretime başlamıştır. İlk eğitimini ayni medresede müderris olan babası Hacı Hüseyin efendiden almış, bilahare ayni yerde müderris olan amcası Hacı Recep Râci Efendi’den eğitimini tamamlamış, daha sonra ayni medresede şartDEVAMI

Mahmut Feyyaz İbrahimhakkıoğlu, 1941 yılında Erzurum’da doğdu. Babası Marifetname müellifi  Erzurumlu İbrahim Hakkı Efendi’nin 6. Kuşaktan torunu M.Hakkı İbrahimhakkıoğlu’dur. İlkokula, anneannesinin yanında Aşkale’de başlamış; babasının İskenderun Gümrük Müdürlüğü’nde görevlendirilmesi üzerine İskenderun’da okumuş,   Ortaokulu Erzurum Yavuz Selim İlköğretmen Okul’unda tamamlamış,  Ankara Devlet Demir Yolları Lisesi’nden 1962 yılında mezun olmuştur. Feyyaz İbrahimhakkıoğlu,DEVAMI

Mahmut Salim Cimilli,  1888 yılında Erzurum’da doğdu. Babası Erzurum Sultanisi muallimlerinden Hüseyin Reşit Alaî Efendi, annesi Hüsna Hanım’dır. Baba dede-si ise Zahit Efendidir. Aile Rize’nin Cimil Köyü’den gelip Erzurum’a yerleşmiştir. Mahmut Salim ilk ve orta öğrenimini Erzurum’da tamamladıktan sonra Mekteb-i Tıbbıye’ye (İstanbul Tıp Fakültesi) kayıt yaptırmış ve buradan 1911 yılındaDEVAMI

1870 – 1946 Mahmud Vehbi Efendi, 1870 yılında Erzurum – Pasinler/Kındığı (Altınbaşak) köyünde doğdu. Babası Hâce Hüseyin Efendi’dir. Alvarlı Muhammed Lütfi Efenin kardeşidir. İlk eğitimini köyün imamı olan babasından almıştır. Mahmud  Vehbi Efendi 1891 senesinde babası ve ağabeyisi ile Bitlis’e gitti. Orada, devrin büyük mürşidi Pir-i Küfrevi Hazretlerine intisab etti.DEVAMI

(D.?- ö.1760) Maksûd Efendi aslen Süleymaniye’li olup  doğum tarihi bellideğildir. Erzurum’da bütün ömrü boyunca İbrahim Paşa medresesinde ders vermekle geçirmiş ve bir çok âlim yetiştirmiştir. Maksûd  Efendi  H.1174,M.1760 senesinde vefat etmiş Erzincan Kapı mezarlığına defnedilmiştir.  Maksûd Efendi’nin  bilinen eseri “Beyzâvî” üzerine yazdığı Ta’likatdır. Bu eserin  İstanbul Osman Faik Efendi KütüphanesindeDEVAMI

(1866-1943)Âlim Maksud Efendi (Ekinci), 1866’da Erzurum Veyis Efendi Mahallesinde doğmuştur. Babası Müdürge köylü Kurbani Efendidir (Soy adları Ekinci’dir). Eğitimini Yetim Hoca yanında yapmış ve halefi olmuştur. Yetim Hocanın kurmuş olduğu medresenin baş müderrisi olmuştur. Maksud Ekinci Efendi’nin  her ne kadar bazı yazmalarının olduğu iddia ediliyorsa da, maalesef günümüze ulaşan yazılıDEVAMI

Maksud Bey, Erzurum’ludur. (nüfus bilgileri öğrenilemedi) Erzurum Vilayet evrak müdürlüğü ve Hınıs Kaymakamlığı görevlerinde bulunmuş,  emekli olmuştur. Maksud Bey,  Müdafaâ-i Hukuk Cemiyeti Erzurum Şubesi kurucularından ve ilk yönetim kurulu üyelerindendir. Erzurum Kongresine Eleşkirt ilçesinden katılacak delege adının bildirilmemesi üzerine, Vilayat-ı Şarkıyye-i Muhafazaâ-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti Erzurum Şubesi, Eleşkirt İlçe teşkilatındanDEVAMI

Mehmed  Ârif  Bey, 28 Mart 1845’te Erzurum’da doğdu. Karacehennem İbrahim Paşa’nın yeğeni, Erzurum Âsâkir-i  Nizâmiye-i  Şâhâne topçu miralayı Hacı Ömer Bey’in oğludur. Erzurum’daki medreselerde okuyarak tahsilini tamamladı. Ağustos 1861’de 4. Ordu Merkezi Tahrirat Odası’na kâtip oldu. 14 Aralık 1865’de Erzurum Vilayeti Meclis-i Temyiz-i Hukuk Başkitabetine tayin olundu.  1877-1878 (H.1293) TürkDEVAMI

Mehmed Ali Paşa, Erzurum- Yeğenağa Mahallesinde 1860 yılında doğmuştur. Aslen Tortum’lu olan “Kalembuz” ailesine mensup Mustafa Ağanın oğludur.  Ailesi “ TİPİ” soyadını almıştır. Rüştiye ve İdadi Mekteplerini Erzurum’da okumuş, İstanbul’a giderek askeri okulda tahsiline devam etmiştir. II. Abdülhamit tarafından takdir edilen ve “fahri yaverlik” ile taltif edilen Mehmet Ali Paşa,DEVAMI

Mehmet Alpertunga Avcı, 24.11.1980 tarihinde Erzurum’da doğdu. İlk ve orta eğitimini Erzurum’da tamamladı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden 2003 yılında mezun oldu.  2012 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktorasını tamamladı ve A.Ü. Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Ana Bilim dalında Yrd. Doç olarak göreve başladı.  Doç.Dr.DEVAMI

Mehmet Cazım Duru, 1886 yılında Erzurum’da doğdu. Babası Hacı Ali Efendi, annesi Firuze Hanımdır.  Mekteb-i Nüvvâb bitirmiş, Arapça, Farsça okumuş, ilmiye sınıfından icazet almıştır. Fatih Camii Dersiâm-ı, Dârü’l Hilâfe Medresesi Müderrisliği yapmıştır. Fetvahâne-i Âli İlâmât-ı Şer’iye Mümeyyizi, Mekteb-i Nüvvab Müderrisi olarak görev yapmıştır. Temyiz Mahkemesi Şer’iye Dairesi Raportörü olarak çalışmıştır.DEVAMI

(1880 – 1920) Erzurum Kongresi Hınıs Delegesi Mehmet Celaleddin Bey, 1880’de Adana’da doğdu. Babası Adana Valiliği yapmış Muhyiddin Bey’dir. Köklü bir aileye mehsup olan Mehmet Celaleddin Bey’in ataları eski idari yapıya göre Hınıs Sancağına gelip yerleşmişlerdir. İlk öğrenimine  Adana’da başladı, orta öğrenimini Hınıs’ta tamamladı. Babasından Arapça öğrendi.  Erzurum’da Şazili TarikatıDEVAMI

Mehmet Dağistanlı, 1953 yılında Erzurum’da doğdu. Erzurum Gazi İlkokulu ve Erzurum Lisesi mezunudur. Erzurum Kazım Karabekir Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü’nü bitirip öğretmen olarak atandı. Daha sonra Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne devam etti. En son çalıştığı İstanbul- Kadıköy Kız Lisesi’nden kendi isteği ile emekli oldu. MehmetDEVAMI

Mehmet Emin Alper, 1950 yılında aslen Tortum’lu bir ailenin beşinci çocuğu olarak Erzurum Alipaşa Mahallesinde dünyaya geldi.  İnönü İlkokulu ve Erzurum Lisesi’nden sonra, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Lise yıllarından beri şiir yazan M.Emin Alper’in şiirleri, Yağmur, Çakıl, Mina, Karçiçeği, Palandöken gibi dergilerde yayımlandı.  ŞairDEVAMI

Mehmet Eyüboğlu, 1927 yılında Tercan’da doğdu. Babası Reşit Bey, annesi Naciye Hanımdır.    İstanbul Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu mezunudur. Erzurum Ticaret Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni olarak görev yapmıştır. Mehmet Eyüboğlu XI. Dönem (27.10.1957 – 27.05.1960) Erzurum Milletvekili seçildi. Mehmet Eyüboğlu, 18.11.1978 tarihinde Erzurum’da vefat etti.DEVAMI

( 1932-  ) Erzurum Milletvekili Mehmet Fuat Fırat, 1932 yılında Hınıs’da doğdu. Babası şeyh Said’in büyük oğlu  Ali Rıza Efendi, annesi Hanım’ dır. Ortaokul mezunu olan Mehmet Fuat Fırat, Arapça ve Farsça bilmektedir. Tarım Bakanlığı Müşaviri olarak görev yapmış, bilahare serbest ticaretle iştigal etmiştir. Mehmet Fuat Fırat, XV. Dönem (14.10.1973-05.06.1977)DEVAMI

M. Gıyasettin Karaca, 1927 yılında Hınıs’ta doğdu. Babası Abdurrahman Efendi, annesi Gevri Hanımdır. İlk ve orta öğrenimini Hınıs’ta yapmış, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Banaz ve Tercan İlçeleri Savcısı, Karabali, Çayırlı, Oltu ve Çayıralan Ceza Hâkimi olarak görev yapmıştır. Gıyasettin Karaca, XII. Dönem ( 15.10.1961-10.10.1965), XIII. Dönem (10.10.1965 –DEVAMI

Mehmed Hakkı İbrahimhakkıoğlu, 1908 yılında Pasinler İlçesi Yastıktepe (Ketvan) Köyü’nde doğdu. Babası İbrahim Hakkı zade İsmail Fehim efendi, annesi Hafiye hanımdır. İlk ve orta öğrenimini Erzurum’da tamamladı ve Erzurum Muallim Mektebi’ni bitirdi. İlk görev yeri Narman-Şekerli okulu öğretmenliğidir. Sonra Orman teşkilatına geçerek memuriyetini burada devam ettirmiştir. Bir müddet sonra memuriyettenDEVAMI