Erzurum şehir merkezinde inşa edilmiş 21 türbe bulunmaktadır. Bunlardan 2’si kare, 5’i dikdörtgen, 2’si silindirik, 2’si sekizgen, 6’sı onikigen, 1’i çöğen gövdeli  ve 3’ü baldaken planda yapılmıştır. Aşağıda isimleri yapılış şekillerine göre sıralanan türbeler (Kümbetler) isimlerine göre ayrı ayrı maddeler halinde yazılmıştır. KARE GÖVDELİ TÜRBELER Hasani Basri Türbesi  (Hasani BasriDEVAMI

ÜÇ KÜMBETLER ERZURUM ’un üç kıymetli tarihi türbesini söyleyen bir addır. Esasen bu alanda dört kümbet mevcuttur. Birinci kümbetin yanında kare gövdeli, üzeri çapraz tonozla örtülü dördüncü bir kümbet daha vardır. Halk bunu mescide benzettiği için kümbet kabul etmeyerek (üç kümbetler) demiştir. Kümbetlerin dördününde üzerinde kitabeleri yoktur. İçlerinde mezar veDEVAMI

Erzurum Yakutiye Medresesine bitişik olan kümbet, medresenin üzerindeki kitabeye göre 1310 yılında Sultan Olcaytu döneminde Hoca Cemalettin Yakut tarafından yaptırılmıştır.  Kümbet dıştan onikigen, içten silindirik planlı ve iki katlıdır. Kümbetin üzeri içten kubbe, dıştan konik külahla örtülmüştür. Türbe kare bir oturmalık üzerine yerleştirilmiştir. Onikigen gövdenin her bir yüzü, sivri kemerDEVAMI

Erzurum Gümüşlü Kümbet, Kars Kapısı dışında Asri mezarlığın karşısında, şehitliğin yanındadır. Gümüşlü Kümbet adını, Evliya Çelebi’ye göre kubbesinin gümüşle kaplı olmasından, diğer bir rivayete göre ise konik külâhında büyük bir gümüş parçası asılı olduğu için almıştır. Kümbetin giriş kapısının üstünde bulunan beyaz mermer kitabe silinmiş, okunamaz hale gelmiştir. Kümbetin kiminDEVAMI

Erzurum Dervişağa Mah. Gülahmet Caddesi üzerindedir.   Kümbetin güneye açılan penceresinin üstüne yerleştirilen 53×36 santim ebadındaki taşta üç satır halinde bir kitabe vardır. Arapça yazılan kitabe şöyle okunmuştur: “Ammere bi imareti hazihil kubbetü el emir el kebir Sadreddin Türkbeğ  (b)in Veciheddin Tuğbey fi sene semane sebamie  Kitabenin anlamı:  “ Bu kubbeninDEVAMI

 Erzurum Yukarı Hasani Basri Mahallesi Rabia Hatun sokağında eski bir kümbettir. Rabia Hatun (Râbia el-Adeviyye ö.185 H./801 M.) Basralı kadın sufidir. Basra’dan köle olarak satın alınıp Erzurum’a getirildiğine inanılmaktadır. Türbenin içinde kitabesiz bir taş sanduka vardır.  Türbenin hiçbir yerinde yapanı, yaptıranı, yapıldığı tarihi ve içine gömülenin hüviyetini belirten kitabe yoktur.DEVAMI

Erzurum Tebriz Kapı semti Emir Şeyh Camii güneyi Kümbet sokaktadır. Kitabesi olmayan Kümbetin XV. Yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir.  Kesme taştan yapılan kümbet, dıştan onaltı, içten sekiz yüzlü olup tek katlı bir düzenlemeye sahiptir. Erzurum’daki diğer kümbetler gibi cenazelik denilen bodrum katı yoktur.  Çokgen planlı kümbet içten kubbe, dıştan pek sivriDEVAMI

Erzurum’un 2,5 km güney doğu istikametinde, Palandöken Şiğveler tepesi yamacındadır. Erzurum ovasına ve bu ovayı çevreleyen dağlara hâkim bu meyilli saha şehrin mesire yerlerinden biridir. Gerek türbenin önemi ve gerekse buranın manzara ve hava bakımından güzelliği, yaz günlerinde Erzurum halkını türbeyi ziyarete mecbur eder. Şehir halkı bu güzel sahada, çiçeklerDEVAMI

Erzurum Yegenağa Mahallesinde, Rüştü Paşa İlkokulu’nun bahçesi bitişiğindedir. Dam örtülü, çatılı bir binadır. Kapısı doğuya açılar. Türbede üç metre uzunlukta bir mezar vardır. Yatırın Abdulfettah Enis Hazretleri olduğu türbe kapısı üzerindeki kitabeden anlaşılmaktadır. Bu zatın kimliği, doğum ve ölüm tarihleri belli değildir. Halk arasında ki söylentiye göre Erzurum’a gelen İslamDEVAMI

Ahi Baba Türbesi, Narmanlı Mahallesi Dere Sokakta bulunmaktadır.  Evler arasında kalan bu türbe dışarıdan görünmez. Türbeye bu evlerin içerisinden geçilerek ulaşılmaktadır. Kubbesi yıkılmış harap bir vaziyette olan türbenin içinde birisi tahta, ikisi Selçuklu tarzında taş sanduka olmak üzere üç mezar vardır. Yatırın adını, ölüm tarihini gösteren kitabesi okunmaz hale gelmiştir. AyrıcaDEVAMI

Erzurum Kümbet Köyü’nün içindedir. Dıştan ve içten silindirik planlıdır. Kubbesi basık mahrutidir. Türbede kesme taştan yapılmış baştaşı tarikat serpuşlu bir mezar vardır. Kitabesi yoktur. Yatırı Ahmet Baba’nın keramet ehli bir zat olduğuna inanılır.DEVAMI

Erzurum Muratpaşa Mahallesinde, Muratpaşa Camii haziresi güney köşesinde, yol kenarındadır. Türbenin kuzeydoğu ayağında 33 x 42 ebadındaki mermer kitabe şu şekildedir:      Ah kim bu kızı MORAV Hanın – gitti bir narire’i hüsn idi şeha      Cennete arz-i cemal etdikde – reşkedüp hıdmetin itti hûra      Zumî der tarihini tizDEVAMI

Erzurum Kalesinin Çifte Minareli Medreseye doğru uzanan kale burcunun içerisinde “Ebu İshak”  türbesi denilmekle şöhret bulan bir ziyaret yeridir. Buranın ilk önce İshaki tarikatının zaviyesi olduğu, bilahare mimari bir tadilatla türbe haline getirildiği anlaşılmaktadır.            İki penceresi vardır. Bu türbenin içerisinde adi sandukalı dört mezar vardır. Mezarların hiçbirisinde kitabe yoktur. BuDEVAMI

Erzurum Taşmağazalar Caddesinden Gürcü Kapıya giden yolun sağındadır. Habib Baba Türbesi adı ile anılan bu türbenin asıl adı Timurtaş Baba Türbesidir. Timurtaş Baba adına yapılan bu türbe harabeye dönmüş bir vaziyetteyken Erzurum müşiri Kâmili Paşa H.1260/M.1844 yılında türbeyi yeniden yaptırmıştır. Türbeye kuzeydeki basık kemerli kapıdan girilir. Kapının üstündeki 0.60 xDEVAMI

Erzurum Şeyhler Mahallesi Şeyhler Hamamının girişindedir. Türbenin üzerinde kitabesi bulunmamaktadır.                        Şeyhler Hamamının girişinin solunda, dikdörtgen küçük bir oda, türbeye dönüştürülmüştür. Türbenin üzeri, ahşap kirişlerin kullanıldığı düz tavanla örtülüdür. Dışa küçük bir penceresi olan türbenin içinde bir mezar bulunmaktadır. Türbenin yatırı Külhani Baba hakkındaki rivayete göre bu zat Şeyhler Hamamının Külhancısıymış.DEVAMI

Erzurum Veyisefendi Mahallesi 23 Temmuz Okulu yanındadır, yol seviyesinden 2 mt. Yukarıda bulunmaktadır. Türbenin yola bakan sol köşesinde sütun başlığında bulunan 44 x 68 cm.ölçülerindeki mermer üzerine yazılı kitabede şu yazı okunur: “Bu bina Beyazıt Mutasarrıfı Mahmut Paşa ve babası Abdulfettah bey türbesidir, sene 1209.” Türbede bulunan mezar taşlarından biriDEVAMI

Erzurum Yoncalık Mah. Mahmudiye Camii karşısı beş numaralı evdedir. Adi taşla yapılmış dam örtülü bir binadır. Burası Hoca hazretlerinin sağlığında medresesi, vefatından sonra türbesi olmuştur. Nakşi tarikatı mensubu olan  hoca medresesinde talebe okuturdu. Hiç evlenmemiştir. H.1318, M.1900 yılında medresesine defnolunmuş,  yeğeni Maksut Kapıkaya’da 1949 yılında hocanın yanına defnolunmuştur.DEVAMI

Erzurum Yukarı Hasan-i Basri Mahallesindedir. Türbe bahçe içerisinde korumaya alınmıştır. Türbe ve parkı 1993 yılında Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmıştır.   Esasen Hasan-ı Basri Hazretleri’nin kabri Basra’da Salihiye mevkiindedir. Hasani Basri Hazretleri Erzurum’a hiç gelmemiştir. Bu zata bağlı olan şahıslar, bir zaviye ve mescid kurarak tarikatını devam ettirmişlerdir. Erzurum Hasan-ı BasriDEVAMI

Erzurum Tuzcu Köyü mezarlığının ortasında yüksekçe baş ve ayak taşları bulunan iki mezar vardır. Bunlardan biri Tabduk Baba, diğeri Yunus Emre’ye ait olduğu kabul edilir. Mezar taşındaki kitabede H.797 M.1395 yılında vefat etmişlerdir.DEVAMI

Dumlu Bucağının 5 kilometre kuzeyinde ve üç bin metre yüksekliğinde, Dumlu dağındadır. Bu ziyarete Güngörmez köyünden gidilir. Tepede muhafaza duvarları içine alınmış bir mezarlık vardır. Dumlu Babanın mezarının bu mezarlıkta olduğu söylenmektedir. Hangi mezarın Babaya ait olduğu bilinmemektedir. A.Ş.Beygu “ Halk arasında kudsi bir anane halinde yaşayan söylentiye göre miladınDEVAMI