( ö- H.106l – M.1650) Cafer Efendi, H.1045 (M.1635) senesinde Erzurum Hazinesi mukataa memuru olarak Sultan İbrahim tarafından tayin olunmuştur. Erzurum doğumlu olan Cafer Efendinin babasının adı Ebubekir’dir. Evliya Çelebi Erzurum’da bulunduğu zaman Cafer Efendinin köyüne davet ettiğini belirterek “ Deveboynuna ve buradan da Cafer Efendi Köyüne geldiklerini anlatıyor.” BuDEVAMI

Cahit Can, 10.04.1955 tarihinde Olur İlçesi Atlı Köyünde doğdu. Babası Mehmet Beydir. İlk okulu köyünde, orta okulu Kars’da, liseyi Ankara’da okudu. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümünden mezun oldu. Öğretmen olarak Kahramanmaraş’a atandı. Olur, İlçesinde ve Erzurum’un çeşitli okullarında görev yaptı. Cahit Can 2005 yılında emekli oldu. CahitDEVAMI

Cahit Koytak, 1949 yılında Erzurum’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Erzurum’da tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Fakültesi’nden 1973 yılında mezun oldu.  Yazı hayatına yirmi iki yaşında Diriliş dergisinde yayınlanan ilk şiiriyle başladı. Cahit Koytak, şairliğinin yanı sıra çevirmenlikte yaptı. İngilizce ve Fransızca’dan önemli çevirileri vardır. 1988’de TürkiyeYazarlar Birliği tarafından “yılınDEVAMI

Cazim Bey, Erzurum-1865 doğumludur. Erzurum Gümrük Mütevellisi Said Bey ile Aişe Hanımın oğludur. Ataları Yusufeli/Ersis’den Erzurum’a gelerek yerleşen “Hacı Abuşoğulları” dır.  Cazim bey İdadi ve Medrese tahsilini tamamladıktan sonra, imamlık ve muallimlik yaptı. Ayni zamanda Vilayet İdare Heyeti Azalığı görevinde de bulundu. Cazim Abuşoğlu, 3 Mart 1919’da kurulan Vilayet-i Şarkiye-iDEVAMI

Celaleddin Arif, 19 Ocak 1875 tarihinde Erzurum’da doğdu. Hukukcu ve Yazar (Başımıza Gelenler’in yazarı) Mehmet Arif’in oğludur. İstanbul’daki Mekteb-i Sultani’de (Galatasaray Lisesi) okudu. 1895 yılında liseyi bitirince Paris’e giderek hukuk tahsili yaptı. 1901 yılında Mısır-Kahire’ye giderek avukatlık yapmaya başladı. II. Meşrutiyet’in ilânından sonra Ağustos 1908’de İstanbul’a döndü. İttihat ve TerakkiDEVAMI

Cemal Altundaş, İspir İlçesi Aksu (Salaçor) köyünde 1871 yılında doğdu. Babası Hacı Alizade Reşit Bey, annesi Cevahir hanımdır. İlkokul ve medrese tahsili İspir’de, hukuk eğitimini İstanbul’da tamamladı. Bir müddet komiser olarak görev yapan Cemal Altundaş, oğlunun şehit olması üzerine İspir’e gelmiş, dava vekilliği yapmaya başlamıştır. İspir İlçesi Vilayet-i Şarkiye Müdafaa-iDEVAMI

Cemal Bingöl, 1328 (15.11.1912) tarihinde Erzurum Kasımpaşa Mahallesi Cami Sokakta doğdu. Babası Sait Efendi (Ruslara esir düşmüştür), annesi Rukiye Hanımdır. İlk ve orta öğrenimini Erzurum’da tamamlamış, 1937 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş bölümünden mezun olmuştur. İlk olarak Kars’ta öğretmenliğe başlamış, Yozgat ve Ankara’da resim öğretmenliği yapmıştır.                                                          Cemal Bingöl Türkiye’ninDEVAMI

Cemal Gürsel, 1895 yılında Erzurum Şeyhler Mahallesinde doğdu. Babası Binbaşı Abidin bey, dedesi müderris Hoca İbrahim Efendidir (1820-1895).  Aslen Ilıca Salasor köyündendir. Erzincan Askeri İdâdisi’ni ve İstanbul Kuleli Askeri Lisesi’ni bitirdi. Askeri öğrencilik yıllarından itibaren, popülerliği ve kendisine duyulan sevgi nedeniyle arkadaşlarınca “Aga” lakabı verildi ve vefatına kadar hep CemalDEVAMI

Cemalettin Kaplan,  1926 yılında İspir İlçesi Dangis (Gündoğdu) köyünde doğdu. Ailesi Erzurum Kong Köyüne naklettiğinden bu köyde büyüdü.  Küçük yaşta Hafızlığını tamamlamış ve medrese tahsiline başlamıştır. İmam olarak göreve başlayan Cemalettin Kaplan, askerliğini yaptıktan sonra dışarıdan kaydolduğu ilkokul, orta okul ve Lise’yi Erzurum’da bitirmiştir. Ankara Üniversitesi  İlahiyat Fakültesinden 1964 yılında DEVAMI

(1814-1887) Erzurum Müftüsü Cemaleddin Ömer Fazıl Efendi, İspir’li Hoca Mehmet Efendinin oğludur. 1230 H./1814 M. senesinde Erzurum’da doğmuştur. Ömer Fazıl efendiyi annesinin ilk günden itibaren abdestsiz emzirmediği rivayet edilir. Altı yaşında babası vefat edince annesinin gözetiminde eğitimini İbrahim Paşa medreselerinde devam etmiş ve hafız olmuştur. On yaşında Mahori Ahmet Efendi’denDEVAMI

Cemil Önder, 1907’de Oltu’da doğdu. Babası Ahmet Efendi, annesi Siyaset Hanımdır. Medrese eğitimi gördü. Tüccar, Belediye Meclis Üyesi oldu. Cemil Önder, X. Dönem (02.05.1954 – 01.11.1957) Erzurum Milletvekili seçildi. Cemil Önder, 20.02.1967 tarihinde vefat etti.DEVAMI

Cengiz Gündoğdu, 01.02.1965 tarihinde Erzurum’da doğdu.  İlk ve orta öğrenimini Erzurum’da tamamladı. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümünden 1989 yılında mezun oldu. Ayni üniversitede doktorasını 1997 yılında tamamlayarak Yrd. Doç, 2007 yılında da Doçent oldu. Cengiz Gündoğdu’nun yayımlanmış eserleri; Hacı Bektâş-ı Veli – Öğretisi ve Takipçileri Hakkında MetodikDEVAMI

Cengiz Şengül, 08.03.1972 tarihinde Erzurum’da doğdu.  İlk ve orta öğreniminden sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümünden 1996 yılında mezun oldu.  Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalında yaptığı doktora çalışmalarını 2006 yılında bitirdi. 2006 yılında A.Ü. K. K. Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Yrd.Doçenti,DEVAMI

Cengiz Yavilioğlu, 20 Ağustos 1970’te Erzurum Çat’ta doğdu. Babasının adı Fikret, annesinin adı Yurdagül’dür.  İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi.  Doktorasını Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde tamamladı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığında Finansman ve Fon Yönetimi Daire Başkanı olarak göreve başladı. Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve Cumhuriyet ÜniversitesiDEVAMI

( – Ö.1856) Erzurum Kadısı Abdullah Edip Efendi, Erzurum’da doğdu. Babası Erzurum müftüsü “Tercani Mehmet Ragıb Efendi”dir. İlk eğitimini babasından öğrenmiştir. Genç yaşta hakimlik mesleğine başlamış ve Erzurum Kadılığı’nda bulunmuştur.  “Karacehennemzade” olan lakabını Erzurum Valisi Esat Paşa “Cennetzâde” olarak değiştirir ve bu lakapla anılmasını emreder. Cennedzade Abdullah Edip Efendi, ilmiDEVAMI

Cevat Dursunoğlu, 10 Temmuz 1892 (29 Haziran 1308) de Erzurum’da doğdu. Dedesi 1876’da Erzurum Mebusu seçilen ve Hicaz Vilayeti Defterdarı iken Medine’de rahmetli olan Ahmet Muhtar Bey, babası İbrahim Hakkı beydir. Annasi Nâfia Hanım “Kazzazoğulları”da denilen “Erverdi”lerden Nafiz Bey’in kızıdır.     Cevat Bey İlkokulu Erzurum’da Ayazpaşa ve Numune-i Terakki İbtidâiDEVAMI

Cevat Turan Önder, 1929 yılında Oltu’da doğdu. Babası Nazım Bey, annesi Şahender Hanımdır. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Serbest Avukat olarak çalıştı. Cevat T. Önder, XII. Dönem (15.10.1961- 01.04.1963 istifa), XIII. Dönem (10.10.1965 – 12.10.1969) ve XIV. Dönem (12.10.1969 – 14.10.1973) Erzurum Milletvekili seçildi.DEVAMI

Cezmi Polat, 1955’de Erzurum’da doğdu. Babası Remzi Bey, annesi Belkiye Hanımdır.  İlk ve orta öğrenimini Erzurum’da yaptı. Erzurum Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Cezmi Polat Erzurum’da ticaretle iştigal etti ve müteahhitlik yaptı. Tüm İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası Erzurum Şubesi Başkanı olarak görev yaptı. CezmiDEVAMI

( – Ö.1918) Erzurum Belediye Başkanı Kumbasar ailesinden ve Yetim Hoca’nın yeğeni olan Ahmed Rüşdü Efendi, yıllarca Erzurum Rüşdiye’si başmuallimliği görevini yürütmüş, sonra İdadi mektebine geçmiştir. Rusların Erzurum’u işgaline kadar her iki mektepte de dini ilimler ve Arapça okutmuştur. Aralık-1915 tarihinde Erzurum halkının isteği üzerine Belediye Başkanlığına getirilen Ahmed RüştüDEVAMI