Yönetim şekline göre vakıflar üçe ayrılır: 5737 sayılı Vakıflar Kanunu uyarınca Vakıflar Genel Müdürlüğünce yönetilen ve temsil edilen vakıflar ki bunlara MÜLGA VAKIFLAR denilmektedir. 743 Sayılı Türk Medeni Kanununun yürürlük tarihinden önce kurulmuş ve yönetimi vakfedenlerin soyundan gelenlere şart edilmiş vakıflara MÜLHAK VAKIFLAR denilmektedir. Cumhuriyetin kurulmasından sonra, şahısların isteği üzerine,DEVAMI

1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ve buna dayanılarak hazırlanan talimâtnâmelerle, Osmanlı Devletinde büyük şehirler başta olmak üzere Belediye teşkilatları kurulmaya başlanmıştır. Bu nizamnameye istinaden Erzurum’da Vilayet teşkilatı kurulması, Mehmet Emin Muhlis Paşa’nın valiliği döneminde, Eylül 1866’da gerçekleşmiştir. 1867’de vilayet belediye meclislerinin kuruluş ve görevleri hakkında hazırlanan talimata göre, belediye meclisleri birDEVAMI

Atatürk 1 Kasım 1937 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yeni yasama yılına başlaması dolayısıyla yaptığı konuşmada İstanbul ve Ankara Üniversitelerinden sonra Doğu Anadolu’da da bir üniversite kurulması gerektiğini belirtmişti. Atatürk’ün bu düşüncesi 1951 yılında oluşturulan Doğu üniversitesi Tetkik Komisyonunun hazırladığı rapor dikkate alınarak araştırmalar hızlandırıldı. Ocak 1954 tarihinde ABD ileDEVAMI

Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum’da ikinci bir devlet üniversitesi olarak 21.07.2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan kararla kurulmuştur. Erzurum Teknik Üniversitesi; Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Spor Bilimleri Fakültesinden, Yabancı Diller Yüksekokulundan, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen BilimleriDEVAMI

(Ambar-ı Kebir) Erzurum Yeni Kapı semtinde Yoncalık Mahallesinde bulunan ambarlar Erzurum’un tahkim edilmesi amacıyla Erzurum’a tayin edilen Fosfor Mustafa Paşa tarafından 1860-1870 yılları arasında yaptırılmıştır. Bina üzerinde yapım kitabesi yoktur. Günümüzde Milli Savunma Bakanlığının Erzurum Erzak Deposu olarak kullanılmaktadır. Taş ambar, doğu- batı doğrultusunda, 40 x 175 m. ölçülerinde, dikdörtgenDEVAMI

Cumhuriyet Caddesinde bulunan binanın yapının kesin yapım tarihi belli değildir.  Binanın 1900-1910 tarihleri arasında Şerif Efendi isminde birisinin yaptırdığı kabul edilmektedir.     Yapı orijinalde iki katlı olduğu halde 1995-1996 yılında yapılan onarımda bir kat ilave edilmiş ve Yakutiye Belediye Binası olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu bina, I. Dünya Savaşında Mevki-i Müstahkem KomutanlığıDEVAMI

Yapılış tarihi kesin olmamakla birlikte bu yapı, 1827 yılında Erzurum Valilerinden Sait Galip Paşa  tarafından yaptırılmıştır. Saray  olarak da isimlendirilen bu binanın ihtiyaca cevap vermemesi üzerine yıktırılarak, yerine 1904 yılında yenisi yaptırılmıştır. Dikdörtgen alana oturtulan binanın girişi, ortası ileri taşkın şekilde, batı cephe ortasındadır. Binanın batı ve doğu cepheleri ileriDEVAMI

Erzurum Lisesi Hastaneler Caddesinde yer almaktadır. Erzurum Lisesi’nin bu günkü binasının inşaatına 1930 yılında başlanmış ve 1939 yılında bitirilmiş olan bina, Alman Mimar Lamberk tarafından,  “E” ve “L” harflerini oluşturacak şekilde, üç katlı olarak tasarlanmıştır. “L” şekilli bina, yapı topluluğunun kuzeyinde bulunmaktadır. Doğu cephesinin ortasında, üzerinde saat bulunan daire şekilliDEVAMI

Kilise Kapı, Kongre Meydanı’nda bulunan yapı, ilk olarak 1867 yılında yapılmış, 1870’lerde Ermeni Mektebi olarak kullanılmış, daha sonrada Sanat Okulu haline dönüştürülmüştür. Erzurum Kongresi’nin toplandığı bina olarak tanınan bu bina, 1925 yılındaki yangında tahrip olmuştur. Bina onarılarak günümüzde Kongre Müzesi olarak kullanılmaktadır. U şeklinde bir plana sahip olan yapı, bodrumDEVAMI

Hastaneler Caddesi Erzurum Lisesi karşısında bulunan ve 9. Kolordu İç Tedarik Bölge Başkanlığı olarak kullanılan binanın kesin yapılış tarihi bilinmemektedir. Binanın batı cephesinde bulunan giriş kapısı üzerinde bulunan Sultan Abdülmecid’e (1839-1861) ait tuğradan, 1854 Kırım Savaşı’nı müteakiben, 1860’lı yıllara kadar yapılmış olduğu anlaşılmaktadır. Dikdörtgen alan üzerine oturtulan yapı tek katlıdır.DEVAMI

Dönemin Erzurum Belediye Başkanı Şerif Efendinin gayretleri ile halktan toplanan paralarla 1902 yılında yapımına başlanmış olan bina 1903 yılında tamamlanmıştır. Hastane binası, kuzey-güney doğrultusunda, enine dikdörtgen planlıdır. Bodrum kat üzerine iki katlı olarak inşa edilen binanın girişi batı cephesindedir. Bina, değişi olarak yerleştirilmiş iki renkli düzgün kesme taş malzeme ileDEVAMI

Çifte Minareli Medresenin güney batısında, Taş Ambarların doğusunda bulunan bina, 1889 yılında Erzurum Mülkiyesi olarak hizmete girmiştir. Daha sonra Erzurum Sultanisi ve Erzurum Lisesi adı ile faaliyet göstermiştir. 1957-1958 yıllarında Atatürk Üniversitesine tahsis edilen bina 1959 yılında Şair Nefi İlköğretim Okulu olarak kullanılmaktadır. Bibliyografya H.Gündoğdu, Erzurum ve Çevresindeki Tarihi KalıntılarDEVAMI

Erzurum evleri tamamen iklime bağlı geleneksel yapı tiplerinden oluşmaktadır.  Erzurum’da iki katlı, kalın duvarlı, ahşap kirişlemeli , alt katta kapalı veya az açıklıklı ahır-merek, mutfak (tandır başı), iç avlu gibi unsurların zenginleştirilmiş bir düzenleme ortaya koyar. Bunun üzerinde açıklığı fazla baş oda, buna bağlı olarak da diğer odalar sıralanır. OdalarınDEVAMI

(Yusuf Ziya Paşa Köşkü) Erzurum Yukarı Köşk Mahallesi Köşk Camii yanında bulunan Nüzhet-ül Hazra köşkü eski Erzurum evlerine güzel bir örnektir.  Köşk, tarihi kaynaklarda Nüzhet-ül Hazra  (gezilip safa bulunacak, gönül açılacak yer) şeklinde geçmektedir.  Bu köşkün bahçesine de (yeşil cennet ) anlamına gelen Ravzat-ül Hazra denilirdi.     Yapım kitabesi olmayan buDEVAMI

Fizyo Babanın Evi: Erzurum Murat Paşa Mahallesi Erzincan Kapı Semti Yenikapı Caddesi üzerindedir. 1903 yılında Hacı Bekirzade Ağa Efendi tarafından yaptırılmıştır.  Tek katlı, düz damlı, ön cephesi bitkisel motifli yüksek kabartma taş işçiliği ile yapılmıştır. Ev sağlam ve kullanılmaktadır.DEVAMI

Kullebi Akif Ağa Evi :Erzurum Tebriz Kapı semti, Rabia Hatun Mahallesi Palandöken Caddesi üzerindedir. Halk arasında “Kullebilerin Evi” diye tanınmaktadır.  1909 yılında inşa edilmiş,  İki katlı geleneksel Erzurum evlerinden olup, sağlam ve kullanılmaktadır.DEVAMI

Erzurum Lala Paşa Mah. Esat Paşa Camii yanında, menderes caddesi üzerindedir. H.1321/M. 1905 yılında yapılmış olan konak tipindeki bina Erzurum’a hakim bir tepede bulunduğundan, restore edilerek hizmete sunulmuştur.ÜDEVAMI

Erzurum Camii Kebir Mahallesinde bulunmaktadır. 1876 yılında Konak tipinde yapılan bu yapı sağlam ve kullanılmaktadır. H. Karpuz, Erzurum Evleri – 1993DEVAMI

Erzurum’da günümüze ulaşan yedi tarihi han Osmanlı dönemine aittir. Bu hanların ikisinin üzerinde kitabe vardır, diğerlerinin üzerinde kitabe bulunmamaktadır. Rüstem Paşa Kervansarayının üzerinde yer alan kitabede yaptıranı ve yapılış tarihi, Kamburoğlu Hanının üzerindeki kitabede ise sadece yapılış tarihi bulunmaktadır. Hanların üçü açık avlulu, dördü kapalı avluludur. Hanların altısı tek katlıDEVAMI

Erzurum Gölbaşı semtinde, Köse Ömer Ağa Mahallesinde, Nazik Çarşının orta kısımlarında bulunmaktadır. Hanın kitabesi yoktur. XVIII. yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir. Han çevresindeki yoğun yapılaşmadan dolayı düzensiz bir şema yansıtmaktadır. Hanın doğuya açılan cadde üzerindeki girişi kesme taş malzemeden olup basık kemerli geniş bir kapı açıklığına sahiptir.  Han iç avlu veDEVAMI