GÜRCÜ MEHMET PAŞA CAMİİ

Erzurum Sultan Melik Mahallesindedir. Caminin giriş kapısının üstünde 55×44 santim boyutlarında ki mermerde nesih yazı ile altı satır halinde Türkçe kitabe okunur;

Bozulup mescid-i Sultan Melik olmuşdu fena

Cami-i vâsi idüp yaptı Muhammed Paşa

Hayri makbul ola kim kıldı yerinde hayrı

Haric-i surini şehrin ne hoş etdi ihya

Hâtif-i Gaybe sual itdim anın tarihin

Didi tarih anın yâri ola lütf-i Hüda

Sene 1058

Gürcü Mehmet Paşa Camii Kitabesi

Bu kitabeden öğrendiğimize göre; Camiin yerinde Salduk oğullarından Sultan Melik’in bir mescidi vardı. Harap olmuştu. Mehmet Paşa bunun yerine geniş bir cami yaptırmıştır. Cami şehir surunun dışına rastlamaktadır. Cami 1058 H./ 1648 M. yılında yaptırılmıştır. Bu tarih kitabede ebcet hesabiyle gösterilmiştir.

Cami moloz taş duvar üzerine ahşap destekli düz tavanlı ve toprak dam örtülüdür. Son cemaat mahallini de yedi ahşap sütun üstüne oturan düz dam örter.

Caminin giriş kapısı sivri kemerli olup, içe girinti yapmaktadır. Caminin güney ve kuzey duvarlarında dikdörtgen ikişer penceresi bulunmaktadır.

Gürcü Mehmet Paşa Camii Mihrap Kitabesi

Caminin mihrabı beş yüzeyli olup etrafı silme ile sınırlandırılmıştır. Mihrap nişinde dört satırlık ayet kitabesi bulunmaktadır.

Minare kare kaide üzerine oturmakta olup silindirik gövdesi üzerinde tuğlaların farklı dizilmesi ile bezeme oluşturulmuştur. Taş kesme şerefesinin altı mukarnas kavsaralıdır.

Caminin yapımında kesme taş ve moloz taş kullanılmıştır.

Caminin avlusunda ulema serpuşlu bir mezar taşı vardır. Kitabesine göre bu H.1315, M.1897 yılında vefat eden Erzurum Müftüsü “Hemşinli Hacı ALİ AVNİ efendinin mezar taşıdır.

Bibliyografya

H. Gündoğdu, Şehr-i Mübarek Erzurum, Erzurum Belediyesi Yayınları

İ.Hakkı Konyalı, Abideleri ve Kitabeleri İle Erzurum Tarihi

Enver Konukçu,  Selçuklulardan Cumhuriyete Erzurum

H.Yurttaş, H.Özkan, Z.Köşklü vd. Yolların, Suların ve Sanatın Buluştuğu Şehir Erzurum -2008

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir