İLMİ EFENDİ

(1842 – 1907) Âlim ve şair

Şeyh Seyyid Abdurrezzak İlmi Efendi, 1842 yılında Erzurum’da doğdu. Erzurum Nakibü’l-eşrâf’ı ve Ahmediye Medresesi müderrisi Gıdali-Zâde Mehmed efendinin oğludur. (Gıdali Zâde Mehmed efendi Ömer Nasuhi Bilmen’in babası Ahmet Efendi’nin dayısı olup mezar taşında “üstazü’l-küll fi Külli’l-ulûm” olduğu yazılıdır.) (Ö.N.Bilmen Büyük Tefsir Tarihi).

Abdurrezzak ilmi Efendi ilk tahsilini babasından , daha sonra İbrahim Paşa medresesi müderrisi Solak Zade Ahmet Tevfik Efendi’den ders almayı sürdürerek icazet aldı ve Ahmediye Medresesinde müderrisliğe başladı.

Nakşibendi Şeyhi Trabzon’lu Şeyh Hakkı Efendi’ye intisap ederek onun manevi terbiyesi altında yetişti. Şeyhi onu “İlmi” diye andığı için, şiirlerinde İLMİ mahlasını kullanmıştır.

Abdurrezzak İlmi Efendi, 1907 yılında (22 Muharrem 1325) Erzurum’da vefat etti.

Tevfik-i Hüdâ bir kuluna olsa eğer yâr

Ağyârını yâr eyler anın hârını gülzâr

Eserleri;

  1. Risâle-i Helâl ve Haram,
  2. Manzume-i Nüfûs-i Sebâ,
  3. Müsavât-ı Aded-i Hurûfât,
  4. Dîvân-ı Eş’ar

Bunlardan başka Erzurum’lu bir şair olan Hazık Efendinin divanını 1900 yılında İstanbul’da bastırmıştır.

Bibliyografya

H.A.Kasır, Erzurum Şairleri

N.S.Okçu – T.Karabey, Erzurum’lu Şair, Yazar, ilim adamları Şehri Mübarek Erzurum

M.Nusret, Tarihçe-i Erzurum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir