KÖSE ÖMER AĞA CAMİİ

Erzurum Köse Ömer Ağa Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde yer alan camiin giriş kapısının üzerine 0.50×0.70 m. boyutlarında dört satırlık sekiz kartuş içine alınmış mermer kitabe yerleştirilmiştir. Kitabede;

Hadîs-i men bena lillâhi sırrından olup agâh 

Semiyy-i hazret-i Faruk el hac Ömer ağa

Eb-i Cennet mekânı sabık-ül –hayr olup etmiş.

Sagir-ül-hacm bir mescit ile bu mevzii ihya

Taallük eyleyüp tevsiine Tevfik-i Rabbani

İdip Agay-ı Ekrem himmeti camii ziba

Görünce tarzı matbuun didi tarihini Fayik 

Zihi camii heman makbul ide o Ferd u bihemta. 

1185

 Kitabenin açıklaması şöyledir:

Hacı Ömer Ağa’nın babası daha önce bu caminin yerinde küçük bir mescit yaptırmıştı. Hacı Ömer Ağa bu mescidi yıktırarak yerine H.1185/M.1771 yılında bu camii yaptırmıştır. Kitabeyi hazırlayan şair Faik Osman, Hacı Ömer Ağa’nın oğlu olup, H.1219 tarihli bir vakfiye ile babasının camiine bazı gelirler vakfetmiştir.

Cami, muntazam kesme taşla yapılmış, kare planlı dört ahşap destekli  ve düz tavanlıdır. Dıştan dört yönde eğimli çatı altına alınmıştır. Son cemaat yeri camiye sonradan eklenmiştir. Caminin giriş kapısı sivri kemerdir ve sütunceleri vardır. Asıl giriş kemeri basık yuvarlak formludur. Kapının giriş kemerinin üstünde orta kısma yukarıda açıklanan kitabesi yerleştirilmiştir.

Caminin mihrabı beş sıra mukarnaslı olup dıştan silmeyle çerçevelenmiştir. Kuzeybatı köşedeki minaresi kare kaideli, silindirik gövdeli olup tuğladan yapılmıştır. Kesme taştan yapılan şerefenin alt kısmı iki kaval silme ile çevrilmiştir.

Bibliyografya

İ.H. Konyalı, Abideleri ve Kitabeleri ile Erzurum Tarihi

H.Yurttaş, H.Özkan, Z.Köşklü vd. Yolların, Suların ve Sanatın Buluştuğu Şehir Erzurum

H. Gündoğdu, Erzurum ve Çevresindeki Tarihi Kalıntılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir