ŞEYHÜLİSLAM HÜSEYİN HÜSNÜ EFENDİ (ÇELEBİZADE)

(1849-1912) Şeyhülislâm

Hüseyin Hüsnü Efendi, 1848 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Ulemadan Erzurum’lu İbrahim Rüşdü efendidir. Anne tarafından Diyarbakırlı Molla Çelebi ahfadından Mehmed Hamdi efendinin torunudur. ÇELEBİZADE unvanı Molla Çelebi’den gelmektedir.  Babası Gelibolu naibliği görevinde bulunurken Gelibolu Rüşdiyesi’nde okudu. Daha sonra İstanbul’a gidip tahsiline devam ederek icazet aldı.  1280’de (1863) İstanbul Bab Mahkemesi ‘ne giren Hüseyin Hüsnü Efendi, çeşitli memuriyetlerde bulunmuştur. Enson Mahkeme-i Evkâf-ı Hümâyun Kadılığı görevindeyken 30 Zilhicce 1327’de (12 Ocak 1910) İbrahim Hakkı Paşa’nın kurduğu hükümette Şeyhülislâm olan Hüseyin Hüsnü Efendi bu görevinden 11 Temmuz 1910 tarihinde sıhhi sebepler yüzünden istifa etmiştir.

Birinci Mecidi ve Birinci Osmanî nişanlarına sahip olan Hüseyin Hüsnü Çelebizade 22 Cemâziyelâhir 1330’da (8 Haziran 1912) vefat ederek Cerrahpaşa Camii haziresinde babası İbrahim Rüşdü efendinin kabrinin yanına defnedilmiştir.  Oğlu İ. Ü. Eczacılık Fakültesi kurucularından Prof. Dr. Sarım Hüsnü Çelebioğlu (d.1897-ö.1982) babası hakkında “ Şeyh-ül -islâm Erzurum-i Çelebizade Hüseyin Hüsnü Efendi’nin Hal Tercümesi” adında bir kitap yayınlamıştır.

Hüseyin Hüsnü Efendi’nin eserleri;

İhsâf fi ahkâmi’l-evkâf (İstanbul 1315)

Arazi Kanunnâmesi Şerhi (İstanbul 1324)

Kitabü’d Diyat

Bibliyografya

Mehmet İpşirli,  T.D.V.İs.A. c ilt 18 s.552

Sebahattin Bulut, Erzurum’da İz Bırakanlar

N.S.Okcu – T.Karabey, Şehri Mübarek Erzurum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir