SİRÂCÎ

(d ?- ö. 1889) Şair

Asıl adı Osman Sirâceddin Erzurumi olan şairin doğum ve ölüm tarihleri bilinmemektedir.Tezkirelerde, biyografik kaynaklarda, edebiyat tarihlerinde ve ansiklopedik eserlerde şairin hâl tercümesiyle ilgili herhangi bir malumat bulunmamaktadır. Şiirlerinde “SİRÂCΔ mahlasını kullanmıştır. 

Osman Sirâceddin,  Erzurum medreselerinde müderrislik ve Lala Paşa Camii’nde kürsü şeyhliği yapan ve daha çok “Şaşı Hoca” namıyla bilinen Zeynüddin Mustafa Cemali Efendi’nin 1304’te (1886-1887) vefatına bir mersiye yazmıştır. Bundan da en erken ölüm tarihi 1889 yılı olarak tahmin edilmektedir. 

Sirâcî, klâsik tarzda yazılmış şiirlerini “ Mecmûa-ı Hayâl-bâl” isimli bir kitapta toplamış ve bu eserini kendisi bastırmıştır. 1305’te (1887-1888) İstanbul’da basılan kitap 58 sayfadan ibarettir. Bu kitabın başında iki lugat vardır. Sonra elifbâ sırasıyla gazeller kaydedilmiştir.

Osman Siraceddin (Siracı) ayni zamanda Mevlid-i Şerîf yazmıştır.Mevlidin ulaşabildiğimiz ilk nüshası, Beyazıt Devlet Kütüphanesi Yazmalar bölümü 5307/2 numarada kayıtlı matbu bir nüshadır. Mevlid’in ikinci nüshası ise şairin Hayâl-bâl adlı eserinin 1-16. sayfaları arasında bulunan harekeli metindir.”  Siracı’nın yazdığı mevlidin tamamı 162 beyit olup, mevlidin devamında 12 beyitlik münacaat yazılmıştır. Ayrıca mevlidin sonunda gazel nazım şekliyle kaleme alınmış iki naat bulunmaktadır. Mevlidin sonunda bulunan münâcât ve naatlar, eserin ayrı basım olan nüshasında da mevcut olduğu için eserin bir bölümü gibi mütalâa edilebilir.

Bibliyografya

Ramazan Ekinci, ERZURUMLU OSMAN SÎRÂCEDDÎN VE MEVLÎD-Î ŞERÎFİ Sosyal Bilimler D. 2011 c.9 s.2

Ziyâeddin Fahri Fındıkoğlu, Erzurum Şâirleri,1927-İstanbul (Aktaran A.Dinç)

Hasan Ali Kasır, Erzurum Şairleri,  1999- İstanbul.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir