(Ö.1630) Erzurum Müftüsü Seyyid Habib Mehmed Efendi’nin doğum tarihini ve doğum yerini bilmiyoruz. Karabağ’da Pir namıyle meşhur nakşi tarikatı şeyhi Es-Seyyid Mehmed Efendinin oğludur. Hicri X. Yüz yılın başlarında İran’da sünni meshebine mensup olanların cebren şiileştirilmesi olaylarından kaçarak ailesi ile birlikte Erzurum’a gelmiştir. Şeyhler mahallesini tesis ederek ailesini burada iskânDEVAMI

(Ö.1688) Erzurum Müftüsü Seyyid Muhammed (Mehmed) Habib efendi, Erzurum Müftüsü Seyyid Habib Mehmed Efendinin oğlu,   Şeyhulislam Feyzullah Efendi’nin babasıdır. Mehmed Habib Efendi, babasının 1630 yılında vefatı üzerine onun yerine Erzurum Müftüsü olmuş ve yirmi sene bu makamda bulunmuştur.  Mehmed Habib Efendi, birçok talebe yetiştirmiştir. Şeyhler Camii, Şeyhler Medresesini yaptırmıştır. ŞeyhDEVAMI

(ÖL. 1748) Din adamı – Kadı Seyyid Mehmet Efendi, Şeyhülislam Feyzullah Efendinin oğludur. Babasının yanında gerekli eğitimleri görerek icazet almıştır. 1740 yılında Mekke payesi alarak İstanbul Kadılığına getirilmiş, iki yıl sonra bu görevden alınmıştır. Bilahare 1746 yılında Anadolu payesine yükseltilerek kadılık görevine devam etmiş, 1748 yılında vefat etmiştir. Bibliyografya MeydanDEVAMI

Sezer Tansuğ, 1930 yılında Erzurum’da doğdu. İÜ Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nden 1953 yılında mezun oldu. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştı ve bu görevden 1958 yılında ayrılarak 1960 yılına kadar sinemada çalıştı. Sezer Tansuğ,  1960-75 yılları arasında Ayasofya Müzesinde uzman olarak, bilahare Dokuz Eylül veDEVAMI

Sırrı Akatay, 1916 yılında Aşkale’de doğdu. İlk okulu Aşkale’de okudu.  Erzurum Muallim Mektebinden mezun oldu. İlkokul öğretmenliği yaptığı yıllarda Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat bölümünü bitirdi. Çeşitli liselerde edebiyat öğretmenliği yaptı. En son İstanbul Atatürk Lisesi Edebiyat öğretmeni iken 1973 yılında emekli oldu.  Sırrı Akatay, 1982 yılında İstanbul’da vefat etti. SırrıDEVAMI

Sinan Gedik, 1956 yılında Şenkaya ilçesi Bardız nahiyesinde doğdu. Makina Mühendisliği Fakültesini bitirerek Makine mühendisi oldu. Bir çok Bakanlık ve Genel Müdürlüklerde çalıştı. İstanbul Maltepe Belediye Başkan yardımcılığı ve 15 ay süre ile Belediye başkanlığı görevini yürüttü. Çeşitli gazete ve dergilerde şiir ve makaleleri yayımlandı. Sinan Gedik’in yayımlanmış şiir kitapları:DEVAMI

Sinan Öge, 1975 yılında Erzurum’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Erzurum’da tamamladı. Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1997 yılında mezun oldu. Ayni fakülte Temel İslam Bilimleri Bölümü araştırma görevlisi oldu ve doktorasını 2005 yılında tamamladı. 2009 yılında Yrd. doçent, 2010 yılında doçent oldu. Doç. Dr. Sinan Öge’nin yayımlanmış eserleri; İlahiDEVAMI

(d ?- ö. 1889) Şair Asıl adı Osman Sirâceddin Erzurumi olan şairin doğum ve ölüm tarihleri bilinmemektedir.Tezkirelerde, biyografik kaynaklarda, edebiyat tarihlerinde ve ansiklopedik eserlerde şairin hâl tercümesiyle ilgili herhangi bir malumat bulunmamaktadır. Şiirlerinde “SİRÂCΔ mahlasını kullanmıştır.  Osman Sirâceddin,  Erzurum medreselerinde müderrislik ve Lala Paşa Camii’nde kürsü şeyhliği yapan ve dahaDEVAMI

Suat Işıklı, 1934 yılında Erzurum’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Erzurum’da tamamladı.  Erzurum Radyoevinin kuruluşundan sonra radyoda çeşitli görevler aldı. Suat Işıklı, düzenli müzik çalışmalarına 1947’lerde Halkevi’nde katıldı. Kaval, mey, klarnet, zurna, davul ve tef çalmayı öğrendi.  1954’te kurulan Erzurum Halk Oyunları ve Halk Türküleri Derneği’nde çeşitli alanlarda yönetici olarakDEVAMI

Sücaattin Kırımhan, 1946 yılında Erzurum’da doğdu. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinden 1969 mezun oldu. Ayni fakülteye araştırma görevlisi olarak atandı. 1973 yılında doktorasını tamamladı. 1978 yılında doçent, 1987 yılında profesör oldu. Malatya İnönü Üniversitesi, Fırat üniversitesi,  Denizli Pamukkale Üniversitesinde görev yaptı . Prof. Dr. Sücaattin Kırımhan, Ağustos- 2001 tarihinde emekliye ayrıldı.DEVAMI

Süleyman Necati Güneri, 17 Nisan 1889’da Bingöl-Kiğı’da doğmuştur. Kiğılı Defterdâr Hacıhâfızzâde Mehmet Galip Bey’in oğludur. Annesi Kahraman Ağa’nın kızı Emine Hanım’dır. İlk mektebi ve Rüştiye mektebini doğduğu Kiğı’da, İdadi ve Hukuk mektebini Konya’da okumuş, 1911’de mezun olmuştur. Dibabzâde Mustafa efendi’nin kızı Naciye Hanımla evlenmiş ve bu evlilikten biri kız dörtDEVAMI

Süleyman Şengül, 25.10.1946 tarihinde Şenkaya İlçesinde doğdu.  Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümünden 1969 yılında mezun oldu. 1995 yılında doktorasını tamamladı ve ayni fakültenin Çayır Mera ve Yem Bitkileri dalında profesörlüğe yükseldi. Prof. Dr. Süleyman Şengül’ün yayımlanmış eserleri; 1-“Erzurum ili doğal mera’larının ıslahı olanaklarının araştırılması”, Tarım Orman Ve KöyişleriDEVAMI

Kaymakam – Yazar Süreyya Hami Şehidoğlu, 1925 yılında Tortum’da doğdu. Orman fen memuru Hami Beyin oğludur. İlköğrenimini Tortum’da, Liseyi Erzurum’da bitirdi. Ankara Ünıversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İdari Bölümünden mezun oldu. Yurdun çeşitli ilçelerinde Kaymakam olarak görev yaptı. Süreyya H. Şehidoğlu’nun yayımlanmış eserleri; İspir Müdafaası – Erzurum 1956 Erzurum Manileri, Erzurum’danDEVAMI

Sümmani , 1861 yılında Narman İlçesine bağlı Sâmikale köyünde doğdu. Asıl adı Hüseyin’dir. Kasımoğulları’ndan Hasan’ın oğludur.  Sümmani’nin çoçukluğu köyünde çobanlıkla geçti. Onbir yaşında iken rüyasında pirler elinden içtiği bâde ile “bâdeli âşık” olduğu bir koşmasından anlaşılmaktadır. Öğrenim durumu hakkında sağlıklı bir bilgimiz yoktur. Erzurumlu âşıklardan saz çalmayı öğrendi.  Âşık ErbabîDEVAMI

Ali Kemali Paşa, 1234/ 1818 yılında Erzurum’da doğdu.  Kığı Beyi Hazinedarı diye bilinen,  Erzurumlu Söylemezzâdeler’den Mehmed Teymur (Fenni) Efendi  ile Fatma Dursun Hanım’ın oğludur.  1829 yılında  babasının vazifesi gereği önce Şarkîkarahisar, Gümüşhane ve Canik ve 1840 yılında Trabzon’a yerleşmiştir. Erzurum ve  Trabzon  Medreselerinde okumuş ve icazet almıştır.  1249/1840’da  Trabzon valisiDEVAMI

İbrahim Edhem Pertev Paşa, 1824 yılında Erzurum’da doğdu. Asıl adı İbrahim Edhem’dir.  Şiirlerinde kullandığı Pertev mahlası dolayısıyla Edhem Pertev olarak tanınmıştır. Kığı Beyi Hazinedarı diye bilinen,  Erzurumlu Söylemezzâdeler’den Mehmed Teymur (Fenni) Efendi  ile Fatma Dursun Hanım’ın oğludur. Sultan II.Mahmud’un, âyan ve beylerin Anadolu’daki nüfuzlarını kırma hareketi üzerine ailesi  Erzurum’a dönmüş, DEVAMI

(? – 1845) Asıl adı Mehmed Teymur olup mahlası  “Fenni” dir. Tahminlerimize göre 18. Yüzyılın sonlarına doğru Söylemez köyünde doğmuştur. Söylemezoğlu Çolak Molla Musa’nın oğludur. Erzurum’da öğrenimini tamamlamış, hattat Derviş Ali’den hat sanatını öğrenerek icazet almıştır.  Mehmed Teymur Efendi,  Kiğı Beylerine hazinedarlık yapmış, II. Mahmud’un, âyan ve beylerin Anadolu’daki nüfuzlarınıDEVAMI

Galip Kemali Söylemezoğlu, 1873 yılında Erzurum’da doğdu.  Babası Konya Valisi iken vefat eden Ali Kemali Paşa’dır. 1892 yılında Mekteb-i Sultani (Galatasaray Lisesi)’nden mezun oldu.  Dışişlerinde çeşitli görevler aldı.  Atina,  Tahran, Moskova elçisi oldu. Sevr Antlaşması üzerine yazdığı iki kitapta anlaşma koşullarını eleştiren görüşlerinden dolayı Damat Ferit Paşa tarafından görevden alındı.DEVAMI

Süleyman Şefik, 1860 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Konya Valisi iken vefat eden Ali Kemali Paşa’dır.  Eğitimini İstanbul’da tamamlamış ve harbiye nezaretinde göreve başlamıştır. Süleyman Şefik Paşa Osmanlı hükümeti Kuva-i İnzibatiye birliklerinin kumandanlığı yapmış ve 13 Ağustos 1919 tarihinde Harbiye Nazırı olmuştur.  Türk vatandaşlığından çıkarılarak Halep’e sürgün edilen Süleyman Şefik Paşa,DEVAMI